motiv

DLOUHODOBÁ SPOLUPRÁCE V EVVO

Mezi Ministerstvem životního prostředí a Sítí středisek ekologické výchovy Pavučina, z. s.

Dlouhodobá spolupráce v EVVO (zakotvená ve smlouvě na léta 2017-2018) vychází z potřeby systémového rozvoje oblasti EVVO a představuje důležitý nástroj pro naplňování Státního programu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty a environmentálního poradenství na léta 2016-2025, který byl schválen usnesením vlády č. 652 z 20. července 2016.

Na této stránce budeme průběžně nabízet aktivity, do kterých se můžete v roce 2018 zapojit.

 

1. Vzdělávání pracovníků poskytovatelů EVVO

Seminář pro začínající lektory v termínu 17. - 19. října 2018, Velká přednášková místnost na Toulcově dvoře, Praha. Přihlášky budou k dispozici do konce dubna.

Seminář pro pokročilé lektory (téma, termín a místo konání bude zveřejněno nejpozději do konce dubna 2018), a to včetně přihlášky.

Koordinátorka aktivity semináře, Blanka Toušková, e-mail: info@pavucina-sev.cz, telefon: +420 721 133 108.

 

2. Poradenský servis a stáže pro poskytovatele EVVO

Poradenské akce mohou probíhat buď formou návštěvy konzultanta z vámi vybrané organizace u vás jako příjemce poradenství, anebo naopak můžete vyslat své pracovníky (i více osob z jedné organizace) na stáž do organizace, od které chce načerpat zkušenosti inspiraci. Způsob výběru konzultantů a organizací pro stáže jsou popsány dále.

Návštěva konzultanta ve vaší organizaci

Zájemce o konzultaci si sám vybere organizaci, resp. jejího pracovníka, od které by rád získal zkušenosti související s činností organizace působící v EVVO a tuto organizaci kontaktuje. (Může se typicky jednat o vedoucího jiné organizace, zkušeného lektora programů EVVO, účetní apod.) Je možné také využít seznam konzultantů, kteří tuto službu poskytovali v minulých letech. Jejich seznam je uveden pod tímto odkazem: [Seznam konzultantů]. V případě, že máte zájem o konzultanta ze seznamu, je třeba nejprve kontaktovat Pavučinu, která tohoto konzultanta případně zprostředkuje. S konzultantem vytvoříte stručný záměr poradenské návštěvy. Záměr vyplníte do webového formuláře dostupného prostřednictvím tohoto odkazu: [ZÁMĚR]. Po jeho schválení je možné konzultaci zrealizovat.

Podmínkou je, aby celková doba konzultace trvala minimálně 6 hodin.

Po uskutečnění návštěvy vypracuje příjemce spolu s poskytovatelem konzultace zprávu, jejíž formulář je uveden pod tímto odkazem: [ZPRÁVA]. Zprávu podepíší obě strany a zašlou v listinné podobě na adresu Pavučiny. Lze také doručit elektronicky s kvalifikovanými elektronickými podpisy.

Odměnu za konzultaci ve výši 5 400 Kč fakturuje Pavučině organizace, která poskytovala prostřednictvím svého pracovníka konzultaci. Uvedená částka slouží k úhradě veškerých nákladů spojených s konzultací včetně případných cestovních náhrad. Fakturační údaje Pavučina zašle po obdržení a schválení zprávy.

Konzultace musí proběhnout do 16. prosince 2018.

Stáže Vašich pracovníků ve vybraných organizacích působících v EVVO

Druhou formou poradenského servisu jsou stáže. Obdobně jako u konzultací i v případě stáží si sami vyberete organizaci, ve které byste rádi uskutečnili stáž. Stáž může trvat 1 – 3 dny a mohou se jí účastnit 1 – 3 stážisté z vaší organizace.

S vybranou organizací si domluvíte termín a všechny organizační záležitosti týkající se stáže a vytvoříte stručný záměr stáže. Záměr vyplníte do webového formuláře dostupného prostřednictvím tohoto odkazu: [ZÁMĚR]. Po jeho schválení je možné stáž zrealizovat.

Po uskutečnění stáže vypracují účastníci spolu s přijímající organizací zprávu, jejíž formulář je uveden pod tímto odkazem: [ZPRÁVA]. Zprávu podepíší obě strany (účastníci i zástupce přijímající organizace) a zašlou v listinné podobě na adresu Pavučiny. Lze také doručit elektronicky s kvalifikovanými elektronickými podpisy.

Organizace přijímající stážisty obdrží od Pavučiny odměnu ve výši 5 400 Kč za každý den pobytu stážisty/stážistů z jedné vysílající organizace. Každý den stáže musí proběhnout alespoň 6 hodin ukázek, náslechů, konzultací a jiné prezentace činnosti hostující organizace. Náklady spojené s cestou a ubytováním stážisty/stážistů do místa stáže hradí vysílající organizace nebo stážista. Fakturační údaje Pavučina zašle po obdržení a schválení zprávy.

Stáž musí proběhnout do 16. prosince 2018.

Kontaktní údaje

Bližší informace podá:

Václav Broukal, tel.: 733 615 877, e-mail: broukal@pavucina-sev.cz

Adresa pro zasílání zpráv z konzultací a stáží: SSEV Pavučina, z. s., Senovážné nám. 977/24, 110 00 Praha 1.

 

3. Veletrh ekologické výchovy

Termín konání: 4. - 7. září 2018

Realizátor: Chaloupky ve spolupráci s TEREZOU.

Podrobnější informace připravujeme.

Pro další informace kontaktujte Blanku Touškovou, koordinátorku aktivity veletrh, e-mail: info@pavucina-sev.cz, telefon: +420 721 133 108.

 

4. Vzdělávání pracovníků poskytovatelů EVVO v oblasti vyhodnocování programů

 Semináře se v roce 2018 nebudou konat.

 

5. Evaluace ekologických výukových programů

Nabídku pro rok 2018 připravujeme.

 

6. Certifikace poskytovatelů EVVO

Podrobný popis systému certifikace a přehled certifikovaných organizací je uveden na www.certifikace-sev.cz

Pro další informace ohledně přihlašování, kontaktujte Václava Broukala, koordinátora aktivity certifikace, e-mail: broukal@pavucina-sev.cz, telefon: +420 733 615 877.

 

7. Konference výměny dobré praxe mezi poskytovateli EVVO

Konference se bude konat dne 10. října 2018 v Brně.

Hlavním realizátorem je Lipka. Podrobnější informace připravujeme.

 Pro další informace kontaktujte Blanku Touškovou, koordinátorku aktivity konference, e-mail: info@pavucina-sev.cz, telefon: +420 721 133 108.