motiv

DLOUHODOBÁ SPOLUPRÁCE V EVVO

Mezi Ministerstvem životního prostředí a Sítí středisek ekologické výchovy Pavučina, z. s.

Dlouhodobá spolupráce v EVVO (zakotvená ve smlouvě na léta 2017-2018) vychází z potřeby systémového rozvoje oblasti EVVO a představuje důležitý nástroj pro naplňování Státního programu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty a environmentálního poradenství na léta 2016-2025, který byl schválen usnesením vlády č. 652 z 20. července 2016.

Na této stránce budeme průběžně nabízet aktivity, do kterých se můžete zapojit.

 

1. Vzdělávání pracovníků poskytovatelů EVVO

Semináře pro lektory (celkem 5 pro 110 účastníků).

a) Pro začínající (zejména pro začínající tvůrce a lektory environmentálně zaměřených výukových programů nabízených zejména školám (mateřským, základním a středním).

Semináře budou zaměřeny na současné trendy v oboru, účastníci získají základní pře-hled o tvorbě a realizaci programů z oblasti environmentální výchovy.

13. - 15. 11. 2017, STŘEVLIK, Hejnice - lektorský tým Botič - seminář je již obsazen

3. - 5. 11. 2017, RYCHTA, Krásensko - lektorský tým Lipka - seminář je již obsazen

5. - 7. 12. 2017, SEVER, Horní Maršov - lektorský tým SEVER - seminář má poslední volná místa

b) Pro pokročilejší lektory, Jak postavit dobrý ekologický výukový program.

Podíváme se na metodické přístupy k různým typům ekologických výukových programů: několikahodinových, pobytových i terénních exkurzí. Seminář bude kombinovat praktické ukázky, cvičení a společné hledání se zasazením do teoretických rámců, standardů kvality, osmer, cílů a humoru.

1. - 3. 11. 2017, SEV Kaprálův mlýn, Ochoz u Brna - lektorský tým SEV Kaprálův mlýn ve spolupráci se SEVER - seminář je již obsazen

c) Pro pokročilejší pracovníky středisek ekologické výchovy, kteří se dlouhodobě podílejí na plánování, vedení a vyhodnocování programů pro školy v oblasti environmentální výchovy a chtějí získat rozšířené lektorské dovednosti.

Náplní semináře budou cvičení, metody a postupy zaměřující se na lektorování v krizové situaci i jejímu předcházení, improvizaci, rozbor skupiny a týmové dynamiky, využití technologií a konkrétní aktivity v rámci EV. Během semináře budeme mít možnost sdílet své zkušenosti, navrhovat společné postupy a hledat řešení našich problémů.

1. - 3. 11. 2017, PROUD - Envicentrum Podbranský mlýn, Horažďovice - lektorský tým TEREZA - seminář je již obsazen

Pro další informace ohledně přihlašování, kontaktujte Blanku Touškovou, koordinátorku aktivity semináře, e-mail: info@pavucina-sev.cz, telefon: +420 721 133 108.

 

2. Poradenský servis a stáže pro poskytovatele EVVO

a) Poradenské a metodické návštěvy vybraných konzultantů

Poradenství poskytují auditoři systému Certifikace poskytovatelů EV a další osoby s praxí v EVVO. Jejich seznam a krátký profil je uveden pod tímto odkazem [SEZNAM KONZULTANTŮ]. Poradenství se zaměřuje na následující čtyři oblasti fungování organizací v EVVO:

 • management a řízení neziskových organizací zaměřených na EV,
 • řízení lidských zdrojů (zejména programových pracovníků),
 • tvorba, realizace a vyhodnocování programů a dalších služeb v EV,
 • provoz budov a dalších prostor využívaných poskytovateli EV z hlediska jeho dopadu na životní prostředí.

Jak poradenství probíhá:

 • Zájemce o poradenskou návštěvu vyplní online přihlášku [PŘIHLÁŠKA].
 • V přihlášce vybere požadovaného konzultanta ze seznamu konzultantů [SEZNAM KONZULTANTŮ] a zároveň uvede i konzultanta náhradního pro případ, že by preferovaný konzultant měl již svoji kapacitu vyčerpanou.
 • Po potvrzení přihlášky ze strany Pavučiny si zájemce domluví s konzultantem termín návštěvy.
 • Následuje vlastní poradenská návštěva v dohodnutém termínu. Návštěva probíhá v jednom dni a trvá dle potřeby zájemce, maximálně však 6 hodin. Poradenské návštěvy mohou probíhat v období září – prosinec 2017.

Poradenské návštěvy jsou zdarma.

b) Stáže pracovníků poskytovatelů EVVO ve vybraných organizacích

Součástí poradenského servisu jsou rovněž stáže. Organizace stáží probíhá následujícím způsobem:

 • Organizace, která má zájem vyslat svého pracovníka/pracovníky na stáž, si sama vybere organizaci, na kterou chce vyslat své pracovníky.
 • S touto organizací si domluví termín a všechny organizační záležitosti týkající se stáže.
 • Organizace, která vysílá své pracovníky na stáž, vyplní přihlášku [PŘIHLÁŠKA] a na výzvu z Pavučiny doplní příslib od organizace, která bude přijímat jeho stážisty o tom, že stáž zrealizuje. Vzor příslibu je k dispozici zde [PŘÍSLIB] (zobrazí se jako náhled, pro úpravy je třeba stáhnout do počítače).
 • Pavučina uzavře s organizací přijímající stážisty smlouvu, na jejímž základě jí uhradí náklady spojené s pobytem stážisty (viz dále).
 • Účastník stáže zpracuje po ukončení stáže krátkou zprávu do formuláře uvedeného zde [VZOR] a zašle ji na Pavučinu. Pokud se stáže účastní více osob, zpracují jednu společnou zprávu.

Pravidla pro stáže:

 • Stáže v přijímající organizaci se současně může zúčastnit 1 – 3 stážisté. Stáž může trvat 2 – 3 dny.
 • Organizace přijímající stážisty obdrží od Pavučiny odměnu ve výši 4 480 Kč za každý den pobytu stážisty/stážistů z jedné vysílající organizace. Každý den stáže musí proběhnout alespoň 6 hodin ukázek, náslechů, konzultací a jiné prezentace činnosti hostující organizace.
 • Náklady spojené s cestou a ubytováním stážisty/stážistů do místa stáže hradí vysílající organizace nebo stážista.
 • Stáž musí proběhnout v termínu srpen – prosinec 2017.

 

Pro další informace ohledně přihlašování, kontaktujte Václava Broukala, koordinátora aktivity poradenský servis a stáže, e-mail: broukal@pavucina-sev.cz, telefon: +420 733 615 877.

 

3. Veletrh ekologické výchovy

Již nyní se můžete přihlásit na 24. Veletrh ekologické výchovy s tématem V horizontu budoucnosti, který se bude konat ve dnech 5. - 8. září 2017 v Ekocentru PALETA, pracoviště Oucmanice.

Více o přihlašování, programu a podmínkách naleznete na http://www.e-bedrnik.cz/?idm=92

Veletrh se koná pod záštitou ministra životního prostředí Mgr. Richarda Brabce a hejtmana Pardubického kraje JUDr. Martina Netolického, Ph.D.

Pro další informace kontaktujte Mirka Míkovce, koordinátora aktivity veletrh, e-mail: info.oucmanice@paleta.cz, telefon: +420 604 115 933.

 

4. Vzdělávání pracovníků poskytovatelů EVVO v oblasti vyhodnocování programů

Zaměření semináře

Cílem semináře je poskytnout účastníkům základní vhled do problematiky vyhodnocování programů (autoevaluací i odborných externích evaluací). Obsahem semináře bude:

 • Stručné shrnutí, co jsou evaluace, k čemu slouží a jak se dají uchopit.
 • Co musí splňovat program, aby jej bylo možné evaluovat.
 • Prostředky pro autoevaluace (co si většinou můžeme zajistit sami).
 • Profesionální evaluace prostřednictvím odborných subjektů (jak vypadají a proč je dobré je využívat).

 Program bude upřesněn dle očekávání a potřeb účastníků uvedených v přihláškách. Podrobný program obdrží účastníci cca týden před konáním semináře.

Seminář lektorsky povede doc. PhDr. Jan Činčera, Ph.D. (Masarykova univerzita, Brno) a Mgr. Lenka Broukalová (Spora, z. s.). Oba lektoři se dlouhodobě věnují evaluacím v oblasti environmentální výchovy a příbuzných oborů.

Organizační údaje

 • Termín konání: 21. listopadu 2017
 • Čas konání: 9.45 – 15.45
 • Místo konání: TEREZA, vzdělávací centrum, z. ú., Haštalská 17, 110 00 Praha 1
 • Účastnický poplatek: 100 Kč. Poplatek bude hrazen předem na účet organizátora semináře (Spora) na základě vystavené faktury, kterou účastník obdrží e-mailem po odeslání přihlášky. Poplatek je nevratný.
 • Přihláška: Přihlašování probíhá prostřednictvím formuláře pod tímto odkazem: [PŘIHLÁŠKA]. Uzavírka přihlášek je 30. září 2017, případně po naplnění kapacity 20 účastníků.
 • Občerstvení: V průběhu semináře budou k dispozici nápoje (káva, čaj, voda). Jídlo je třeba si na seminář donést samostatně. V průběhu semináře bude jedna krátká dopolední a jedna krátká odpolední přestávka a 30minutová polední přestávka. Nebude tedy příliš času dojít si na oběd mimo místo konání.

 

Pro další informace ohledně přihlašování, kontaktujte Lenku Broukalovou, koordinátorku aktivity semináře, e-mail: broukalova@spora.cz, telefon: +420 732 155 013.

 

5. Evaluace ekologických výukových programů

Předmět nabídky

Předmětem nabídky je zajištění dotované evaluace pobytového nebo dlouhodobého ekologického výukového programu. Podmínkou evaluace je, aby program splňoval následující kritéria:

POBYTOVÝ PROGRAM

 • Délka trvání alespoň 3 dny.
 • Alespoň 2 realizace programu v období 25. září – 31. prosinec 2017. V případě programů, které jsou sestavovány z modulů, musí proběhnout v obou případech stejná verze programu.

 

DLOUHODOBÝ PROGRAM

 • Program, jehož součástí je systematická práce se stejnou skupinou žáků v rozsahu minimálně 10 hodin (např. navazující provázaný cyklus výukových programů, několikatýdenní projekt pro školu, tematický den či delší program střediska, na který navazuje učitel ve výuce předem daným postupem apod.).

 Evaluaci bude zajišťovat tým evaluátorů organizace Spora, z. s., pod vedením doc. PhDr. Jana Činčery, Ph.D. a Mgr. Lenky Broukalové.

Organizační informace

 • Termín realizace evaluace: 25. září – 31. prosinec 2017.
 • Cena evaluace: Předpokládaná cena evaluace programu 30 – 40 tis. Kč. Žadatel o evaluaci hradí částku ve výši 2 500 Kč. Ostatní náklady jsou hrazeny z dotace.
 • Přihláška: Zájemci o evaluace podávají přihlášku prostřednictvím formuláře, který je ke stažení zde: [FORMULÁŘ PŘIHLÁŠKY].

Přihlášku je třeba doručit na níže uvedený e-mail spolu s popisem programu, který bude obsahovat podrobný popis cílů programu a popis aktivit programu a použitých metod.

 • Termín uzávěrky přihlášek je 11. září 2017.
 • Výběr programů k evaluaci: V roce 2017 mohou proběhnout 2 dotované evaluace (další 2 pak v příštím roce). V případě, že bude k evaluaci přihlášeno více programů, bude proveden výběr, při němž budou vybrány programy, které nejvíce splňují požadavky uvedené výše. Pokud budou programy rovnocenné, budou vybrány programy podle data přijetí přihlášky.

 

Pro další informace ohledně přihlašování, kontaktujte Lenku Broukalovou, koordinátorku aktivity evaluace programů, e-mail: broukalova@spora.cz, telefon: +420 732 155 013.

 

6. Certifikace poskytovatelů EVVO

Certifikační audity.

Podrobný popis systému certifikace a přehled certifikovaných organizací je uveden na www.certifikace-sev.cz

Pro další informace ohledně přihlašování, kontaktujte Václava Broukala, koordinátora aktivity certifikace, e-mail: broukal@pavucina-sev.cz, telefon: +420 733 615 877.

 

7. Konference výměny dobré praxe mezi poskytovateli EVVO

Termíny krajských konferencí MRKEV http://www.e-bedrnik.cz/?idm=40

Termíny krajských konferencí Mrkvička http://www.e-bedrnik.cz/?idm=41

 Pro další informace kontaktujte Blanku Touškovou, koordinátorku aktivity konference, e-mail: info@pavucina-sev.cz, telefon: +420 721 133 108.