motiv

KODEX ČLENŮ PAVUČINY

My, členové Pavučiny, se hlásíme k tomuto kodexu a zavazujeme se ho naplňovat ve své činnosti.

1. Náš cíl
Pomáháme lidem rozvinout jejich znalosti, dovednosti a postoje potřebné k odpovědnému jednání vůči životnímu prostředí a pro udržitelný rozvoj.
 
2. Naše činnost
Pro uskutečnění tohoto cíle organizujeme nebo jinak podporujeme výchovné, vzdělávací a osvětové programy a akce pro děti, učitele a veřejnost.
 
3. Korektní práce s informacemi
Čerpáme z aktuálních a věrohodných zdrojů, představujících různé pohledy na řešení environmentálních problémů, případně pohled, který se opírá o širokou shodu mezi odborníky.

4. Profesionalita a respektující přístup
Jednáme v souladu s naším cílem, pro svou práci se odborně a pedagogicky připravujeme a dále se vzděláváme. K účastníkům svých programů a akcí přistupujeme s respektem.
 
5. Příkladný provoz
Při svém provozu a pořádaných akcích usilujeme o co nejmenší dopady na životní prostředí a snažíme se využívat místní zdroje.
 
6. Spolupráce a angažovanost
Spolupracujeme s ostatními členy Pavučiny a dalšími organizacemi působícími v oblastech životního prostředí a vzdělávání. Dle svých možností se zapojujeme do veřejného dění.

7. Etické financování
Pečlivě vyhodnocujeme, zda činnost organizací a jednotlivců, od kterých přijímáme peněžní prostředky, závažným způsobem neporušuje životní prostředí či není jinak neetická.